Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną budynku


Dowiedz się więcej

Firma nasza działa od 1.06.1995r. Zatrudniamy 10 osób na podstawie umowy o pracę. Pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości – licencje zarządcy wydane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uprawnienia budowlane wszystkich niezbędnych branż. Aktualnie wykonujemy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na podstawie umów zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi, jak również z właścicielami budynków prywatnych.

Za referencje może posłużyć fakt, że po kilku latach naszej działalności niemal wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, którymi zarządzała Gmina Miejska Kraków a nasza spółka wykonywała na jej zlecenie czynności administratora od 1995 r., podjęły uchwały o powierzeniu nam czynności zarządu zwykłego pozytywnie oceniając naszą pracę. Ponadto zarządzamy budynkami wspólnot mieszkaniowych, które wcześniej administrowane były przez inne podmioty – m.in. Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Firma nasza jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy Nr KRS: 0000121248. Posiadamy licencję zawodową zarządcy nr 600 nadaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, choć obecnie nie jest wymagana. Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Zobacz naszą ofertę!

OFERTA


Utrzymanie czystości

Zadania związane z utrzymaniem czystości, konserwacją oraz przeglądami zlecane są firmom wykonującym przedmiotowe usługi!

Własna księgowość

Prowadzimy odrębną księgowość dla każdego budynku. Każda wspólnota posiada własny rachunek bankowy!

Obsługa prawna

Ponadto współpracujemy z kancelarią prawną, która świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej współwłaścicieli na podstawie odrębnego zlecenia!

Wsparcie techniczne

Zapewniamy pogotowie techniczne od godziny 16:00 do 22:00 oraz w dniach wolnych od pracy /niedziele,święta/ - całodobowo!

Mamy to, czego potrzebujesz!


Oferujemy swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną za wynagrodzeniem ........... zł/m2 powierzchni użytkowej budynku miesięcznie (netto)

W ramach w/w wynagrodzenia zapewniamy pełną obsługę księgową, administracyjną, oraz obsługę prawną w zakresie windykowania należności od osób zalegających z opłatami, jak również nadzór techniczny. Za czynności te właściciele nie ponoszą dodatkowych opłat.

Ponadto współpracujemy z kancelarią prawną, która świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej współwłaścicieli na podstawie odrębnego zlecenia. Zadania związane z utrzymaniem czystości, konserwacją oraz przeglądami zlecane są firmom wykonującym przedmiotowe usługi.

Firma nasza odbywa spotkania z zarządami wspólnot w miarę potrzeb na bieżąco, w uzgodnionych terminach, w celu dokonywania szczegółowych ustaleń związanych z realizacją zadań wynikających z podjętych przez Wspólnotę uchwał, jak i innych dyspozycji zarządu w zakresie czynności należących do zadań zwykłego zarządu nieruchomością.

Prowadzimy odrębną księgowość dla każdego budynku. Każda wspólnota posiada własny rachunek bankowy – podstawowy, na którym gromadzony jest fundusz eksploatacyjny oraz pomocniczy, na który wpływają zaliczki na poczet remontów. Z rachunku eksploatacyjnego realizowane są wszystkie bieżące faktury za usługi związane z administrowaną nieruchomością oraz należności za dostawę mediów (opłaty niezależne od właścicieli). Nasza firma posiada upoważnienie wspólnot do dysponowania tym rachunkiem w celu realizacji w/w faktur. Z rachunku pomocniczego realizowane są faktury za wykonane zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot remonty – środkami na tym rachunku dysponują osoby upoważnione przez wspólnotę (zwykle jest to zarząd wspólnoty). Jednak wspólnota może zdecydować o posiadaniu jednego rachunku oraz dysponowanie rachunkiem (podpisywanie przelewów) może pozostawić zarządowi. O sposobie lokowania bądź przeznaczeniu nadwyżek pieniężnych decydują poszczególne wspólnoty. Niektóre spośród zarządzanych przez nas wspólnot zdecydowały o umieszczaniu środków z rachunku pomocniczego (remontowego) na lokatach terminowych po zgromadzeniu określonej kwoty i taka dyspozycja została przez nie wydana bankowi prowadzącemu rachunki.

Mamy zawartą umowę z Bankiem Pekao S.A. o prowadzenie trans collect, dzięki któremu wszystkie wpłaty właścicieli dokonywane w różnych bankach, na poczcie, czy też za pośrednictwem internetu - przekazywane są bezpośrednio na rachunek Wspólnoty. Prowadzimy rozliczenia opłat za media: dostawę energii cieplnej, zimnej wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, zgodnie z fakturami od poszczególnych dostawców, jak również rozliczanie indywidualnych wodomierzy.

Zapewniamy pogotowie techniczne od godziny 16:00 do 22:00 oraz w dniach wolnych od pracy /niedziele, święta/ - całodobowo.

Współpracujemy z firmami uprawnionymi i zarejestrowanymi w Zakładzie Gazowniczym, Energetycznym oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Zatrudniamy inspektora nadzoru z uprawnieniami, który ściśle współpracuje z Zarządem Wspólnoty i kontroluje wszelkie prace wykonywane w budynku.

Zakres zadań!

Naszym zadaniem jest satysfakcja wspólnoty!


Szczegółowy zakres zadań wykonywanych w ramach oferowanego wynagrodzenia określa umowa zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd a naszą firmą. W ramach umowy proponujemy wykonywanie następujących czynności:

 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • Zlecenie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz terenu wokół budynku:
  • sprzątanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania, mycie okien,
  • przeprowadzanie koniecznych dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
  • sprzątanie i odśnieżanie chodnika przy budynku
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywozu śmieci.
 • Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń technicznych nieruchomości,
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw konserwacyjnych wynikających z bieżącej eksploatacji ( żarówki, klamki, zamki, niewielkie uszkodzenia tynków i innych elementów budynku stanowiących nieruchomość wspólną) oraz strącanie sopli z dachu,
 • Wykonywanie napraw nieruchomości wspólnej, w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających Właścicielom korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, dostawy wody oraz innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • Usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej,
 • Ubezpieczenie budynku, opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej - chyba, że obciążają indywidualnie Właścicieli,
 • Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o:
  • dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej do nieruchomości wspólnej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz sporządzanie deklaracji dot. wywozu śmieci,
  • umów najmu pomieszczeń w nieruchomości wspólnej zgodnie z dyspozycjami Wspólnoty,
  • wykonanie robót bądź usług na rzecz zarządzanej nieruchomości,
 • Kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach nienależytej realizacji,
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych przed zebraniem Wspólnoty Mieszkaniowej w I kwartale każdego roku,
 • Przygotowywanie propozycji planu gospodarczego,
 • Prowadzenie rozliczeń Wspólnoty poprzez rachunek bankowy,
 • Regulowanie z rachunku Wspólnoty faktur za usługi na rzecz nieruchomości,
 • Prowadzenie odpowiedniej (zgodnej z przepisami) księgowości,
 • Rozliczanie właścicieli z zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz opłat niezależnych od właściciela (media); w przypadku podwyższenia opłat za media przez dostawców opłaty obciążające Właścicieli ulegają wzrostowi, o czym będą powiadomieni na piśmie,
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • Wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń w stosunku do Właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 • Wzywanie do uregulowania zaległości Właścicieli posiadających zadłużenie oraz występowanie do sądu z pozwami o zapłatę zgodnie z podjętą przez Wspólnotę decyzją w drodze uchwały,
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń oraz interwencji Współwłaścicieli nieruchomości,
 • Prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, udostępnianie ich w użytkowanie na zasadach określonych przez Wspólnotę.
Co finansujemy!

Rozsądne finansowanie!


Realizacja remontu lub modernizacji budynku może się odbywać wyłącznie na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej (postanowienie to nie dotyczy stanów „wyższej konieczności”). W przypadku niespodziewanej awarii, koniecznej do natychmiastowego usunięcia, zarządca może samodzielnie usunąć awarię i jej skutki powiadamiając Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, z dokładnym wyliczeniem poniesionych kosztów.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości wspólnej właściciele poszczególnych lokali wnoszą miesięczne zaliczki eksploatacyjne, w wysokości uzależnionej od wyposażenia nieruchomości, stanu technicznego budynku i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości. Nasza spółka dba i podejmuje działania, aby wspólnota ponosiła jak najniższe koszty utrzymania nieruchomości przy zachowaniu odpowiedniej jakości usług.

Z wnoszonych przez właścicieli zaliczek finansowane są niżej podane wydatki, przy czym o wysokości zaliczek decydują właściciele w drodze uchwały

I. Wydatki na bieżącą eksploatację w tym :

 • utrzymanie czystości w nieruchomości wspólnej
 • energia elektryczna w nieruchomości wspólnej
 • UDT – roczna opłata za dozór dźwigów i urządzeń objętych nadzorem UDT /jeśli są w budynku/
 • ubezpieczenie budynku
 • pozostałe wydatki /opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłata abonamentowa za wodomierz główny, flagi, trutka na szczury, piasek, dezynsekcja, deratyzacja i in./

II. Wydatki na bieżące techniczne utrzymanie budynku

 • przewody kominowe
 • konserwacja instalacji c.o.
 • konserwacja dźwigów osobowych
 • pogotowie techniczne
 • konserwacja, drobne naprawy i usuwanie awarii

III. Wydatki na obowiązkowe przeglądy budynku

 • / Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane/

IV. Wynagrodzenie zarządcy

Nasze budynki!

Skontaktuj się z nami


Osoby do kontaktu w sprawie oferty:

Agnieszka Kulczycka – Prezes

Agnieszka Broś – V-ce Prezes

Adres oferenta:

Administracja Domów Mieszkalnych „Krowodrza-2” sp. z o.o.

30-049 Kraków, ul. Chopina 19

012 633-88-49
515 135 575